NOTARIUS PUBLICUS

Förordnade av Länsstyrelsen


Notarius Publicus - Advokat Margareta Lilja
Biträdande Notarius Publicus - Advokat Hanna Rosengren

Adress och öppettider
Birger Jarlsgatan 73-73, 1 tr, 113 56 Stockholm
e-post: info@barrister.se
tfn: 08- 545 15 350 fax: 08-10 06 66

Vi kan bland annat vara behjälpliga med:

 • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter
 • utfärda Apostille
 • bekräfta firmateckningsrätt
 • bestyrka auktoriserad översättares behörighet
 • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts
 • kontrollera lotteridragningar

Enklare ärenden såsom vidimering av namnunderskrift, kan normalt ske under dagen.

INFÖR BESÖKET HOS OSS


Vid bestyrkande av fotokopior

Ta alltid med den originalhandling som ska kopieras.Vid bestyrkande av namnteckning

Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen på vårt kontor och skriva under din handling. Som giltig legitimation accepterar vi endast svenskt och utländskt pass, svenskt körkort samt svenska SIS-märkta ID-kort.


Vid bestyrkande av fullmakter och levnadsintyg

En del handlingar innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus ska bestyrka. Utöver giltig legitimation måste du ta med dig ett underlag som visar att uppgifterna är korrekta, vanligen ett personbevis från Skatteverket.


Firmateckningar

För bestyrkande av en firmateckning krävs registerutdrag från Bolagsverket som visar vem eller vilka som tecknar företaget. Registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.

Apostille enligt Haag-konventionen

Enligt en internationell överenskommelse kan Apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med Apostille krävs normalt inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast Notarius Publicus som får utfärda Apostille.
Ett dokument försett med Apostille innebär att Notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat handlingen och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av Apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.
Apostille utfärdas även på handlingar eller intyg utfärdade av auktoriserad översättare samt intyg utfärdade av Notarius Publicus.
Följande handlingar kan förses med Apostille under förutsättning att de är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande.

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex personbevis och utdrag ur belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex dom på äktenskapsskillnad från tingsrätt)
 • Betyg/intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (inte friskolor)
 • Handlingar undertecknade av en annan Notarius Publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Översättningar av en vid kammarkollegiet auktoriserad translator
 • Utdrag från dop- födelse- och vigselbok från pastorsämbete, vigselbevis/vigselattester från svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej frireligiösa eller utländska trossamfund)


Priser på de vanligaste legaliseringarna:

Apostille: 300 kr, för handlingar som inte är utfärdade av myndighet tillkommer kostnad för legalisering
Legalisering av en namnteckning för privatpersoner: 250 kr
Ytterligare namnteckning på samma handling tillkommer 50 kr per namn
Legalisering av en firmatecknares namn ett namn 425 kr, två namn 500 kr
Bestyrkande av fotokopia då original företas 200 kr
Samtliga priser är inklusive moms (25%)
Betalning med kort (VISA och MasterCard). Företagskunder kan i vissa fall faktureras.