Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Advokatfirman Björn Rosengren HB (Advokatfirman) värnar om våra klienters integritet och är mån om att följa gällande dataskyddsregelverk innebärande att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Denna personuppgiftspolicy informerar Dig om hur vi använder personuppgifter som vi samlar in, eller som lämnas in till oss.

Personuppgifter som behandlas
En personuppgift är all information som kan knytas till en person. Advokatfirman måste behandla olika typer av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Advokatfirman Björn Rosengren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Advokatfirman samlar in följande personuppgifter från Dig som klient:
 1. Förnamn, efternamn och personnummer,
 2. postadress, e-postadress och telefonnummer, betalningsinformation,
 3. namn och adressuppgifter på arbetsgivare/uppdragsgivare (i det fall du har kontakt med oss i egenskap av företrädare för arbetsgivaren/uppdragsgivaren), samt
 4. uppgifter i ärendet eller uppdraget som avser Dig, det kan då också röra sig om uppgifter från andra källor än Dig själv så som t.ex från myndigheter, domstolar, allmänt tillgängliga källor, motparter eller motpartsombud. Om du kontaktar Advokatfirman per telefon, e-post eller post, kan vi komma att lagra anteckningar eller korrespondens, vilket kan innehålla personuppgifter, om sådan information utgör del av ett pågående eller framtida ärende som vi handlägger.
Laglig grund för behandlingen av personuppgifter Advokatfirman samlar in och behandlar Dina personuppgifter för att uppfylla vårt åtagande i de fall där Advokatfirman har ingått ett uppdragsavtal med Dig, samt för att administrera uppdraget och tillvarata Dina intressen, i enlighet med dataskyddsförordningen.

Advokatfirman behandlar dina uppgifter:
 1. om Du lämnat Ditt samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för och kommer inte att behandla Dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål,
 2. om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, eller
 3. om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t ex som offentlig försvarare) eller som ett led i myndighetsutövning (t ex som Notarius Publicus).
I enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman enligt Vägledande regler för god advokatsed, sparar vi Dina personuppgifter under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Advokatfirman kommer att uppdatera och korrigera uppgifter så snart Advokatfirman får kännedom om eventuella felaktigheter.

Advokatfirman kan vidare komma att, utöver vad som anges ovan, behandla dina personuppgifter i den mån Advokatfirman är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet, enligt dataskyddsförordningen.

Registerutdrag och utlämnande
Advokatfirman kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om inte specifikt anges häri, dvs:
 1. om det särskilt överenskommits mellan Advokatfirman och Dig,
 2. om det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter,
 3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
 4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.
Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter.

Dina rättigheter
Du har rätt att:
 1. få bekräftelse om Advokatfirman behandlar personuppgifter om Dig, och i så fall tillgång till detta på sätt anges i lag,
 2. begära att Advokatfirman rättar felaktiga uppgifter om Dig,
 3. begära att Advokatfirman raderar Dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 4. begära att Advokatfirman begränsar behandlingen av Dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 5. begära att få ut de personuppgifter som rör Dig, och som Du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till en tillsyns-myndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på info@barrister.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är:
Advokatfirman Björn Rosengren HB
Org nr 916505-3639
Birger Jarlsgatan 73-75
113 56 Stockholm
08-545 15 350
www.barrister.se